پيغام مشکل در قفل سخت افزاري كد 21

برنامه قفل دار دیگري روي سيستم نصب نباشد برنامه قفل دار مربوط به شرکت طرفه نگار باشد مشکل ندارد اما در صورتيکه بر ... بیشتر بخوانید