تغییر نام کامپیوتر
تغییر نام کامپیوتر و بررسی نوع ویندوز

تغییر نام کامپیوتر و بررسی نوع ویندوز

 

با کليک راست روي my computer و انتخاب گزینه properties مشخصات سيستم شامل نام ویندوز ، نوع ویندوز ) ۱۰ یا ۹۲ ( و نام کامپيوتر نمایش
داده مي شود.

تغییر نام کامپیوتر

 

 

 

مي توان با کليک بر روي گزینه change settings و انتخاب گزینه change نام کامپيوتر را اصلاح نمود.