تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شد

 

 

افزایش مالیات در انتظار گروه سوم مشاغل

در پی توافق انجام شده ما بین سازمان مالیاتی با اصناف در راستای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶، مالیات گروه سوم مشاغل شامل افزایش ۵ درصدی گشت. در پی اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم،  مشمولین این تبصره و همچنین افرادی که در گروه سوم بند ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مالیات های مستقیم قرار دارند، افزایشی ۵ درصدی شامل حال مالیات سال ۱۳۹۶ آنها نسبت به سال ۱۳۹۵ خواهد شد.
کسانی که درآمدی ۱۰ برابری نسبت به رقم ذکر شده در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم از طریق فروش محصولات یا ارائه خدمات دارند، می توانند از این توافق بهره مند شوند. شایان ذکر است که گروه سوم مشاغل تنها در شرایطی که فعالیت آنها با تبصره فوق الذکر هم خوانی داشته باشد می توانند اظهار نامه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و در شهریور ماه برگه مالی قطعی خود را دریافت کنند.
شایان ذکر است که حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی معافیت مالیاتی داشته و در حدود ۹۰۰ هزار واحد دیگر نیز مشمول توافق تبصره ۱۰۰ خواهند بود.
همچنین مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند صرفا  بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع  را به صورت یکجا در خرداد ماه ۱۳۹۷ ندارند، مبلغ مالیات حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل هستند، باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به ارسال فرم مذکور اقدام کنند.