پیغام Access violation در تنظیمات سرویس دهنده

ACSEC VIOLOTION در چاپ فاکتور

 

 

در صورتی که با پیغام Access violation هنگام چاپ در حسابداری هلو مواجه شدید برای حل مشکل تنظیمات چاپگر رو بررسی کنید