پيغام cannot find Qtintf.dll در حسابداری هلو

 

کپي فایل Qtintf.dll از مسير CD پوشه ocx \tools و lock tools\tools در مسير نصب برنامه و ۶۴ system 32 ، syswow