نحوه ي نصب خودكار و پيغام هاي حين نصب حسابداری هلو

 

   

جهت نصب نرم افزار وارد autorun نصب نرم افزار شده و بر روي شروع نصب کليک مي کنيم. در صورتي که منو هاي نرم افزار به شکل ؟؟؟؟ دیده شود باید تنظيمات زبان ویندوز انجام شود. پس از کليک بر روي شروع نصب، نرم افزار نصب شروع به بررسي سيستم و ویندوز مشتري مي کند. در صورتي که computer name سيستم طولاني باشد پيغام اصلاح نام کامپيوتر باز مي شود که مي توان از همين فرم نام جدید را وارد و پس از تایيد سيستم مجدد راه اندازي مي شود، در غير این صورت مي توان از تنظيمات ویندوز Computer name را تغيير بدهيم.

     

     

مشکل BDE در صورت مشاهده پيغام نرم افزار BDE روي سيستم نصب نمي باشد مي توان با کليک روي رفع مشکل ادامه نصب را انجام داد در غير این صورت باید از مسير CD پوشه tools نرم افزار BDE یا ۹۲ BDE با توجه به نوع ویندوز نصب گردد.

 

مشاهده پيغام ۴۱۰۵ و ۴۱۱۵ علت مشاهده پيام هاي فوق هنگام نصب خودکار به دليل عدم نصب SQL Server و یا نصب بودن آن از قبل در سيستم مي باشد. جهت بررسي مشکل ابتدا وارد control panel شده گزینه program and features را باز نموده و در ليست برنامه هاي نصب شده روي سيستم مشتري وجود گزینه rserveoft sqlMicros بررسي شود. در صورت عدم وجود گزینه فوق ابتدا پيش از نصب آن تنظيمات User Account و تنظيمات زبان ویندوز بررسي شده سپس از مسير CD پوشه tools وارد پوشه MSDE شده و پس از نصب SQL server جهت ادامه نصب به انجام نصب غيرخودکار )غير از نصب sql ) برنامه راهنمایي شوند.

   

در صورتي که SQL Server دیگري از قبل نصب باشد جهت رفع مشکل از مشتري پرسيده شود که آیا نرم افزار دیگري دارد که با SQL Server کار مي کند یا نه، در صورت نياز به SQL Server موجود مشتري فقط جهت نصب غيرخودکار )غير از نصب sql ( برنامه راهنمایي مي شوند. در صورت عدم نياز ابتدا SQL Server موجود مي توان آن را از سيستم حذف و سيستم مجدد راه اندازي شده و مشتري جهت نصب غيرخودکار برنامه راهنمایي شوند.

 

پيغام هاي احتمالي حين نصب sql مربوط به cd

پيغام Instance name invalied این پيغام زماني رخ مي دهد که بر روي سيستم sql server دیگري نصب باشد . و باید از قسمت Control Panell قسمت program and features چک شود که چه sql بر روي سيستم نصب مي باشد و مربوط به چه نرم افزاري است .اگر مشتري به این sql احتياج ندارد ميتوان حذف کرد و sql سي دي را نصب کنيم ولي اگر مشتري به sql احتياج دارد در ورژن هاي جدید مي تواند نصب غيرخودکار انجام دهد. پيغام Cannot configure server این پيغام به دليل طولاني بودن Computer name رخ ميدهد و باید نام کامپيوتر کمتر از ۱ حرف باشد.

 

ter;”>
تماس با کارشناس فنی جهت ریموت
آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به

کارشناس مربوطه ( آقای نوری  ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.