مينيمايز ماندن برنامه پس از ورود حسابداری هلو

مينيمايز ماندن برنامه پس از ورود حسابداری هلو

 

اجراي اسکریپ deletefromtitleform رو بانک مورد نظر

 حذف option از مسير نصب