معرفي نرم افزار هلو و نرم افزار هاي ديگر شركت طرفه نگار

نرم افزار هلو نرم افزاري است جامع که در زمينه حسابداري و انبارداري استفاده مي شود و تک بعدي نمي باشد.

محصولات دیگر شرکت طرفه نگار اعم از : نرم افزار انبار ، حقوق و دستمزد ، حسابداري محض ، کيميا ، دبيرخانه ، کتابخانه ، اسپاد ، نرم افزار هاي هليا و …
مي باشد که در زمينه هاي مختلف قابل استفاده مي باشند .

 

 

دسته بندي نرم افزار هلو – سينگل و شبکه-

نرم افزار هلو به دو دسته سينگل ) تک کاربره( و شبکه ) چند کاربره تقسيم ميشود که داراي کد هاي مختلفي مي باشند که در ذیل به آن ها اشاره شده
است . پک هاي نرم افزار داراي دو سي دي که یکي مربوط به نصب و دیگري سي دي آموزشي)یا یک عدد dvd که شامل محتویات هر دو سي دي است(
ميباشد و یک عدد قفل سخت افزاري) که مانند usb است ( مي باشد .

 

معرفي كدهاي نرم افزار هلو و روش هاي حسابداري نرم افزار

 

كاراكتر قفل : پارامتري است جهت تنظيم قفل و برنامه که بصورت معمول + مي باشد اما براي مثال در صورتي که مشتري از بسته هاي مشاغل استفاده کرده
باشد این کاراکتر با حرف A تغيير کرده یا اگر از نرم افزار دو قفله استفاده کند کاراکتر به T تغيير داده مي شود و ….

كد قفل : نرم افزار هلو طبق طبقه بندي انجام شده شامل کد بندي هاي فروشگاهي، شرکتي، توليدي و جامع مي باشد که هر کدام شامل یکسري از امکانات
پيش فرض با توجه به کد خریداري شده مي باشند. همچنين مشتري مي تواند با توجه به کد خریداري شده علاوه بر امکانات پيش فرض در صورت نياز
امکانات اضافه تر یا کد بالاتري را نيز خریداري کند.

 

روش محاسباتي: نرم افزار هلو از نظر روش محاسباتي به دو روش ادواري و دائمي )صنعتي( تقسيم بندي مي شود. )نسخه پشتيبان نرم افزار)بک آپ( کد
هاي دائمي روي نرم افزار با نسخه ادواري بازگردان مي شود اما فقط مي توان از منوي گزارشات استفاده کرد و سایر منوها به خاطر متفاوت بودن روش
محاسباتي فعال نيست و درنتيجه نمي توان ثبت جدیدي انجام داد، همچنين نسخه پشتيبان )بک آپ( کدهاي ادواري در نرم افزار با روش محاسبه دائمي
بازگردان مي شود اما فقط منوي گزارشات فعال و قابل استفاده است درنتيجه مي توان گفت بازگردان کردن )بک آپ( از نسخه ي دائمي )صنعتي( به ادواري
و بالعکس جهت استفاده از نرم افزار به صورت عادي ثبت و گزارشگيري کاربردي نيست

 

روش محاسبه سود: روش محاسبه سود وزیان در نرم افزار هلو به روش ميانگين موزون ميباشد.

 

فروشگاهي: شامل کد هاي 12 و 11 و 10 و 11 و 11 مي باشد. کد 12 کد پایه نرم افزار هلو بوده و نمي تواند امکان اضافه کند.)به غير از امکان 12 شرکتي
و فيش پرینت( اما مي تواند به کد بالاتر ارتقا دهد. کدهاي 11 ساده و 10 متوسط و 11 پيشرفته فروشگاهي مي باشد قابليت ارتقا به کد هاي بالاتر و همچنين
افزودن امکان جدید را دارا مي باشند. کد 11 مربوط به نسخه شبکه دو کاربره نرم افزار فروشگاهي مي باشد و نمي تواند امکان جدید به نرم افزار اضافه کند در
صورت درخواست امکان جدید باید کد 22 )شبکه چند کاربره( تهيه کنند اما مي تواند کيت مشاغل را خریداري کند.

 

شركتي: شامل کد هاي 01 و 00 و 01 و 02 و 01 مي باشد. کدهاي 01 ساده و 00 متوسط و 01 پيشرفته شرکتي مي باشد قابليت ارتقا به کد هاي بالاتر و
همچنين افزودن امکان جدید را دارا مي باشند. کد 02 با روش محاسباتي دائمي )صنعتي( مي باشد و قابليت اضافه کردن امکان جدید را دارد. کد 01 مربوط
به نسخه شبکه دو کاربره نرم افزار شرکتي مي باشد و نمي تواند امکان جدید به نرم افزار اضافه کند در صورت درخواست امکان جدید باید کد 22 )شبکه چند
کاربره( تهيه کنند اما مي تواند کيت مشاغل را خریداري کند.

 

توليدي: شامل کدهاي 11 و 10 و 11 و 11 مي باشد. کدهاي 11 ساده و 10 متوسط و 11 پيشرفته توليدي مي باشد قابليت ارتقا به کد هاي بالاتر و
همچنين افزودن امکان جدید را دارا مي باشند. کد 11 مربوط به نسخه شبکه دو کاربره نرم افزار توليدي مي باشد و نمي تواند امکان جدید به نرم افزار اضافه
کند در صورت درخواست امکان جدید باید کد 22 )شبکه چند کاربره( تهيه کنند اما مي تواند کيت مشاغل را خریداري کند.

 

 

جامع : شامل کدهاي 21 و 20 و 22 مي باشد. 21 کد جامع نرم افزار هلو با روش محاسبه ادواري و 20 کد جامع با روش محاسبه دائمي مي باشد. کد 22
مربوط به نسخه شبکه چند کاربره نرم افزار هاي جامع مي باشد و اضافه کردن امکان جدید براي کد هاي جامع رایگان مي باشد)به جز امکان داشبورد –
سفارشگيري اندروید رستوران اندروید وب سرویس

 

 

 

 

بانک هاي اطلاعاتي و انواع ويندوز ها :

نرم افزار هلو بر روي تمام سيستم عامل هاي ویندوز همانند ) ویندوز هاي 12 – 0 –vista – 7 –XP ( نصب ميشود. و با تمام بانک هاي اطلاعاتي SQl همانند)   SQLserver 2016SQL server 2008 SQL server 2008SQL server 2000 ارتباط برقرار مي کند.
بانک اطلاعاتي داخل سي دي نرم افزار هلو  SQL SERVER ENGINE مي باشد که نسخه ي فشرده شده از 0222 sql است .